Polityka inwestycyjna

Informacje podstawowe

Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.

Celem Emitenta jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości posiadanych akcji i udziałów. Emitent, w celu realizacji tego celu, dokonywać będzie objęcia lub zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach.

Emitent będzie elastycznie dysponował środkami, dokonując inwestycji w różne kategorie aktywów, angażując się na różnych poziomach cenowych i różnych poziomach posiadanych udziałów. Poziom zaangażowania zależeć będzie od kategorii inwestycji, ryzyka, oraz oczekiwanego zysku.

Etap rozwoju:

Polityka inwestycyjna zakłada możliwość inwestowania w spółki na początkowym, wczesnym oraz dość zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek we wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane są w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek w dość zaawansowanym etapie rozwoju, Emitent inwestuje w podmioty, które zmieniają swoją działalność pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.

Region:

Emitent inwestuje w przedsiębiorstwa mające siedziby lub prowadzące działalność zarówno w Polsce jak i za granicą. Preferowanym rynkiem zagranicznym są Stany Zjednoczone. Emitent inwestuje również w podmioty prawa amerykańskiego, które dokonują ekspansji na rynek europejski, w tym przede wszystkim polski.

Wycena aktywów Spółki

Wartość posiadanych przez Emitenta aktywów wyceniana będzie według najbardziej aktualnych, możliwych co oceny  wartości. Emitent zamierza monitorować wartość posiadanych aktywów i na bieżąco aktualizować ich wartość.

Kategorie inwestycji

Spółka dokonuje inwestycji poprzez zakup istniejących lub objęcie nowo emitowanych akcji lub udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych. Emitent dopuszcza też możliwość udzielania pożyczek, obejmowania obligacji oraz udzielania innego wsparcia podmiotom, których udziały lub akcje posiada.

Emitent preferuje inwestycje w spółki publiczne, notowane na rynku NewConnect w Polsce lub rynkach OTC w Stanach Zjednoczonych. W przypadku inwestycji w spółki prywatne, muszą one wyrażać gotowość do przekształcenia się w spółki publiczne.

Kryteria doboru inwestycji

Inwestycje Spółki w akcje, udziały i inne papiery wartościowe opiera się na kryteriach i dokonywane jest na podstawie przeprowadzonej analizy danej inwestycji. Tworzenie i rozbudowywanie wartości inwestycji Emitenta następować będzie poprzez wzrost wartości posiadanych udziałów spółek w których Emitent dokona lokaty. Emitent inwestować będzie w podmioty prowadzące działalność innowacyjną.

Cele inwestycyjne będą dobierane na podstawie kryteriów inwestycyjnych takich jak:

 • ocena bieżącej sytuacji i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka;
 • ocena posiadanej przez spółkę technologii oraz otoczenia rynkowego;
 • ocena możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii spółki,
 • ocena potencjalnych wyników finansowych osiąganych w przyszłości przez spółkę
 • ocena zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych

 

Emitent dokonując inwestycji opierać się będzie na zasadzie dokładności analizy, przez co rozumie się przeprowadzenie każdorazowej analizy opłacalności i ryzyka inwestycji. Analiza opierać się będzie na bieżącej dokumentacji spółki, w tym dokumentacji księgowej i korporacyjnej oraz na czynnikach mogących warunkować rozwój spółki w przyszłości.

Emitent w zależności od typu inwestycji, sprawować będzie nadzór nad spółką portfelową w przysługującym mu zakresie. Rozumie się przez to m.in. obecność przedstawiciela Emitenta w organach nadzorczych spółki portfelowej, oraz cykliczną analizę sytuacji spółki portfelowej mającą na celu zachowanie ciągłości w przepływie informacji z tej spółki.

Emitent podejmować będzie inwestycji analizując jej potencjalną wartość w przyszłości (potencjał przedsięwzięcia) i porównując ją do skali zainwestowanych środków i ryzyka związanego z osiągnięciem celu.

 Zasady dywersyfikacji aktywów

 Emitent zamierza lokować inwestycje w nie mniej niż dwa a nie więcej niż pięć podmiotów jednocześnie. Podmioty te mogą realizować działalność w zbliżonych sektorach lub lokalizacjach.

Emitent nie określa minimalnej i maksymalnej wartości inwestycji i każdorazowo oceniać będzie stopień zaangażowania jaki gotowy jest podjąć w przypadku danego przedsiębiorstwa. Lokaty w akcje lub udziały będą stanowić od 0 do 100% aktywów.

Emitent  nie zamierza dokonywać inwestycji z zachowaniem zasady z góry określonej dywersyfikacji w zakresie branż, sektorów, lokalizacji geograficznej, rodzajów emitentów czy wielkości inwestycji.

Emitent zabezpiecza część środków finansowych na rachunku bankowym w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, w tym regulowania zobowiązań.

Spółka zakłada lokowanie aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Zasady udzielania pożyczek

Emitent może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, zarówno powiązanych kapitałowo z Emitentem, jak i nie związanych kapitałowo.

Pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane przez Emitenta na podstawie następujących warunków:

 • Udzielane będą podmiotom zdolnym do obsługi tego zadłużenia,
 • Emitent może dokonać zabezpieczenia spłaty pożyczki na aktywach pożyczkobiorcy

Zaciąganie kredytów i pożyczek

Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych pożyczkodawców. Zaciągnięcie pożyczki powinno być uzasadnione potrzebami kapitałowymi Emitenta związanymi z dokonywaniem inwestycji lub z regulowaniem bieżących zobowiązań. Emitent zmierzać będzie do przeprowadzenia emisji akcji celem spłaty pożyczek, gdyby spłata taka nie była możliwa z wykorzystaniem środków własnych.

Spółka może wykorzystywać pożyczki dla realizacji celu inwestycyjnego, również z użyciem mechanizmu dźwigni finansowej.

Zasady wykonywania polityki inwestycyjnej

Dokumentacja

Oceny i analizy związane działalnością inwestycyjną Emitenta oparte będą na źródłach informacji pochodzących z danych publicznych jak i sporządzanych na potrzeby danej transakcji. Zaliczać się do nich będą m.in.: sprawozdania finansowe, prezentacje inwestorskie, analizy, opinie i raporty dot. danej technologii.

Realizacja polityki inwestycyjnej

Inwestycje realizowane będą głównie w spółki nowych technologii, cechujące się bardzo dużymi perspektywami wzrostu.

Spółka szczególną uwagę przywiązuje do projektów, których produkt lub usługa stanowić mogą innowacyjne rozwiązanie występującego obecnie problemu. Do spółek takich należą m.in. spółki z branży biotechnologii, medycyny, IT. Emitent zainteresowany jest również spółkami, które mogą znacznie zwiększyć swoją obecną skale działania, lub których akcje mogą stanowić dla Emitenta okazję inwestycyjną.

Emitent realizuje inwestycje w dwóch głównych modelach:

 1. Objęcie nowych udziałów lub akcji

Realizacja inwestycji w tym modelu zazwyczaj dotyczy spółek na wczesnym etapie rozwoju. Emitent jest zazwyczaj pierwszym partnerem twórcy lub pomysłodawcy przedsięwzięcia. W przypadku, gdy projekt jest już realizowany lub zawiązany w formie spółki kapitałowej, Emitent obejmuje nowe udziały spółki w podwyższonym kapitale zakładowym. Kapitał takiej spółki jest w efekcie objęty przez założyciela (udziały założycielskie) oraz Emitenta.

Jeśli projekt nie został jeszcze sformalizowany w formie spółki, Emitent wspólnie z pomysłodawcą dokonuje rejestracji spółki, w której zarówno pomysłodawca jak i Emitent – obejmują udziały.

Poszczególne kroki realizacji inwestycji w tym modelu może wyglądać następująco:

 • Poszukiwanie informacji o projektach inwestycyjnych (m.in. poprzez sieć relacji biznesowych, udział w konferencjach biznesowych, prasę i portale branżowe, zapytania otrzymywane od pomysłodawców)
 • Nawiązanie kontaktu z pomysłodawcą, odbycie spotkania
 • Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA)
 • Przeprowadzenie badania Due Dilligence
 • Finalizacja transakcji – objęcie udziałów lub akcji.

 

2. Zakup (odkup) istniejących udziałów lub akcji

Realizacja inwestycji w tym modelu zazwyczaj dotyczy spółek na późniejszym etapie rozwoju. Emitent dokonuje w nim nabycia istniejących już akcji lub udziałów od obecnych akcjonariuszy lub udziałowców. W przypadku spółek publicznych, których akcje są przedmiotem obrotu, Emitent dokonuje inwestycji przez nabycie akcji w ramach transakcji pakietowej lub w ramach kupna akcji poprzez rynek giełdowy.

Emitent jest zainteresowany projektami, które rokują duże szanse wzrostu swojej wartości. Spółki takie posiadają już usystematyzowaną sytuację organizacyjną, w tym kompetentny zarząd i pracowników.

Poszczególne kroki realizacji inwestycji w tym modelu może wyglądać następująco:

 • Poszukiwanie informacji o projektach inwestycyjnych (m.in. poprzez sieć relacji biznesowych, udział w konferencjach biznesowych, prasę i portale branżowe, analizę rynku akcji)
 • Nawiązanie kontaktu z zarządem lub kluczowymi akcjonariuszami, odbycie spotkania
 • Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) – dotyczy tylko niektórych przypadków, gdyż dane spółek publicznych są dostępne publicznie
 • Przeprowadzenie badanie Due Dilligence – dotyczy tylko niektórych przypadków, gdyż dane spółek publicznych są dostępne publicznie
 • Finalizacja transakcji – nabycie udziałów lub akcji.