Strategia inwestycyjna

Informacje podstawowe

Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 8a Ustawy o Funduszach. Jednocześnie Spółka prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI zarządzając Spółką.

Cel inwestycyjny oraz inwestycja środków

Celem Emitenta jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości posiadanych akcji i udziałów. Emitent, w celu realizacji tego celu, dokonywać będzie objęcia lub zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach.

Emitent będzie elastycznie dysponował środkami, dokonując inwestycji w różne kategorie aktywów, angażując się na różnych poziomach cenowych i różnych poziomach posiadanych udziałów. Poziom zaangażowania zależeć będzie od kategorii inwestycji, ryzyka, oraz oczekiwanego zysku.

Realizacja celu inwestycyjnego będzie następować przez nabywanie aktywów w postaci akcji lub udziałów kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych.

Spółka dokonuje inwestycji poprzez zakup istniejących lub objęcie nowo emitowanych akcji lub udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych. Emitent dopuszcza też możliwość udzielania pożyczek, obejmowania obligacji oraz udzielania innego wsparcia podmiotom, których udziały lub akcje posiada.

Emitent preferuje inwestycje w spółki publiczne, notowane na rynku NewConnect w Polsce lub rynkach OTC w Stanach Zjednoczonych. W przypadku inwestycji w spółki prywatne, muszą one wyrażać gotowość do przekształcenia się w spółki publiczne.

Ponadto, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych dot. spółek z innych segmentów rynku, innych lokalizacji lub branż – Emitent będzie podejmował indywidualne decyzje dotyczące lokowania środków, uwzględniając parametry danej inwestycji i potencjalny zysk z tej inwestycji.

Emitent zamierza budować wartość swoich aktywów poprzez nabywanie akcji i udziałów, które ocenia jako dające perspektywę wzrostu w tempie szybszym niż wzrost inflacji. Ponadto Emitent wspierać będzie spółki portfelowe, dzieląc się z ich zarządami swoją wiedzą i doświadczeniem, tym samym zwiększając ich możliwości i tempo rozwoju.

Zamiarem Emitenta jest również dążenie do zwiększenia wartości środków inwestowanych w spółki portfelowe. W celu realizacji tego zamiaru, Emitent jako spółka publiczna, może:

 • Reinwestować zyski osiągnięte z zakończonych inwestycji
 • Pozyskiwać kapitał poprzez podwyższenie własnego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

Zwiększenie ilości aktywów umożliwi Emitentowi realizacje kolejnych inwestycji, tym samym zwieszając zarówno wartość poszczególnych inwestycji jak i ilość spółek portfelowych.

Emitent zamierza realizować zyski poprzez wszelkie dostępne sposoby wyjścia z inwestycji realizowane na rynku finansowym. Główną drogą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całości lub części posiadanych udziałów lub akcji. W przypadku spółek publicznych sprzedaż akcji może być realizowana poprzez rynek giełdowy.

Emitent zachowuje wysoki poziom elastyczności inwestycyjnej, która umożliwia Emitentowi podejmowanie dość szybkich działań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W związku z tym Emitent nie określa minimalnego ani maksymalnego okresu jaki zakłada na wyjście z inwestycji w całości lub części. Emitent nie określa też minimalnego ani maksymalnego zakresu, w jakim mogą być lokowane poszczególne kategorie aktywów – gotówka, akcje czy udziały. Każdy z nich może stanowić od 0% do 100% w wartości portfela Emitenta.

Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

Decyzje inwestycyjne Emitenta podejmowane są przez Zarząd z uwzględnieniem zasadniczego kryterium, jakim jest założenie wzrostu wartości posiadanych udziałów w czasie. W celu podjęcia decyzji inwestycyjnej Emitent określa więc obecną, a następnie zakładaną przyszłą wartość nabywanych akcji lub udziałów. Wartość przyszła powinna przekraczać zakładaną przyszłą wartość bezpiecznych form inwestowania, jak lokaty bankowe.

W celu określenia, czy dana inwestycja spełnia przesłanki do uznania jej za rokującą oczekiwany wzrost wartości zainwestowanych nakładów, Emitent w dokonuje analizy obecnej sytuacji spółki, a następnie poddaje inwestycje analizie pod względem kryteriów wpływających na jej przyszłą wartość.

W kontekście oceny wartości obecnej, Emitent analizuje:

 • bieżącą sytuację finansową spółki
 • perspektywy sektora lub branży, w której działa spółka;
 • posiadaną przez spółkę technologię oraz otoczenie rynkowe;
 • możliwość rozwoju i komercjalizacji technologii spółki,
 • kompetencje zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych

W kontekście oceny przyszłej wartości, Emitent analizuje:

 • Prognozy dot. przyszłych wyników finansowych emitenta (projekcje finansowe)
 • Prognozy dot. przyszłej sytuacji branży lub segmentu w którym działa spółka
 • Prognozy dot. przyszłej wartości inwestycji do których porównuje się analizowaną inwestycję  (np. lokaty bankowe)
 • Ryzyka związane z działalnością spółki

Branże, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w szerokim spektrum branż i segmentów rynku. Kluczowymi są jednak branże uznawane za innowacyjne, takie jak biotechnologia, medycyna, informatyka, działalność techniczna.

Regiony geograficzne, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA.