Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 12 grudnia 2018 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 grudnia 2018 r. podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad i nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał [otwórz PDF]Powrót do Aktualności