W dniu 31 lipca 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Edwarda Miska z członkostwa w Zarządzie Emitenta z końcem dnia 31 lipca 2016 r.

Jednocześnie w dniu 31 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę na mocy, której powołała począwszy od dnia 31 lipca 2016 r. do składu Zarządu Emitenta Pana Artura Golańskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.Powrót do Aktualności